RECONEIXEMENT DELS TRIENNIS

Finalment amb gairebé 1 any de retard l’administració farà efectiva la sentència del Tribunal Suprem 69/2020 de, 28 de gener. 


 “Impugnación parcial del VI Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Generalitat de Cataluña. A efectos de antigüedad solo valora los Servicios continuados, pero “entiende como relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si el trabajador/ra es nuevamente contratado”. 

La sentència considera aquest epígraf de l’art. 30 del Conveni discriminatori. Obliga a l’empresa a reconèixer tots els temps de serveis prestats amb vinculació laboral en qualsevol categoria professional, a la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, sigui quina sigui la interrupció existent entre contractes. 


Com s’abonarà?
 S’abonaran d’ofici, és a dir sense que el treballador els hagi de reclamar i ho farà el departament i/o organisme on treballa actualment. 

Els efectes econòmics de la nova interpretació de l’art, 30 del Conveni i la percepció dels imports corresponents als nous triennis que es puguin reconèixer, es donarà a partir del 28 de gener, data de publicació de la sentència. 


Quan s’abonarà?
Per raons organitzatives no serà possible l’abonament fins al mes de novembre. 

Independentment d’aquest acord, qualsevol treballador/a a qui li sigui d’aplicació la sentència pot igualment si ho considera oportú reclamar l’execució de la mateixa de forma individual. 

Número de visites avui: -