Permisos i llicències

Consulteu les instruccions que regulen els permisos i llicències dels diferents col·lectius professionals:

Tràmits pel permís per naixement de la mare biològica i del progenitor diferent a la mare biològica
 INFORMACIÓ SOBRE EL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT del 20 de gener del 2021
Modificació de permisos arran de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, que modifica els articles 48 i 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Número de visites avui: -